Ochrana osobních údajů

Datum účinnosti: 01.03.2021

Společnost Feedyou s.r.o., IČ: 029 27 438, se sídlem Staňkova 1322, 530 02 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33539 (dále jen „správce“, „společnost“ nebo „my“) si uvědomuje, jak podstatná je ochrana Vašich osobních údajů, proto pro Vás vypracovala toto prohlášení o zpracování osobních údajů, které popisuje, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak s nimi dále nakládáme.

Vaše osobní údaje zpracováváme v případě, že jste obchodním partnerem, zákazníkem, uchazečem o zaměstnání nebo návštěvníkem webových stránek společnosti.

Jaké moje osobní údaje zpracováváte?

Pokud jste naším zákazníkem, zpracováváme zejména osobní údaje, které potřebujeme pro splnění smlouvy uzavřené na základě Vaší objednávky, tedy identifikační údaje jako je například Vaše jméno, příjmení, doručovací adresa, případně adresa trvalého pobytu, datum narození a kontaktní údaje, jako je telefonní číslo a e-mailová adresa. Dále můžeme zpracovávat osobní údaje, které jste nám poskytl prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách.

Pokud jste naším obchodním partnerem, zpracováváme zejména identifikační osobní údaje, jako je jméno, příjmení, adresa Vašeho sídla, případně sídla Vaší společnosti a kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa a telefonní číslo, případně IČO nebo DIČ. Může se jednat o osobní údaje přímo Vás, pokud jste fyzická osoba podnikající, nebo zástupců, případně kontaktních osob Vaší společnosti.

Pokud jste uchazečem o zaměstnání v naší společnosti, zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl v průběhu přijímacího řízení nebo prostřednictvím zaslaného životopisu.

Pokud jste návštěvníkem našich webových stránek, zpracováváme osobní údaje týkající se Vašeho chování na našich stránkách a případně další online identifikátory, jako je IP adresa nebo cookies.

Proč moje osobní údaje zpracováváte?

Vaše osobní údaje zpracováváme z několika důvodů, které Vám níže popíšeme. Každý z uvedených důvodů však musí být podložen ještě právním základem zpracování, aby bylo zpracování osobních údajů společností zákonné a v souladu s příslušnými právními předpisy.

Mezi důvody, nebo také účely, za jakými osobní údaje zpracováváme, patří zejména následující:

 • abychom Vám mohli poskytnout služby, které si domluvíme,
 • abychom splnili zákonné požadavky, které se na nás jako poskytovatele internetového připojení vztahují,
 • pokud jste naším obchodním partnerem, abychom Vás mohli kontaktovat a efektivně s Vámi komunikovat ve věci naší spolupráce,
 • abychom Vás mohli kontaktovat v případě volné pozice, o kterou byste mohl mít jako uchazeč o zaměstnání dle našeho názoru zájem,
 • abychom s Vámi, jako úspěšným uchazečem, mohli uzavřít pracovní smlouvu,
 • abychom Vás mohli kontaktovat s nabízením služeb a informovat o akcích a novinkách,
 • abychom Vás mohli kontaktovat zpět, pokud vyplníte náš kontaktní formulář nebo virtuálního asistenta na webových stránkách,
 • abychom Vám mohli nabídnout naše služby na základě Vaší poptávky prostřednictvím poptávkového formuláře nebo virtuálního asistenta na webových stránkách,
 • abychom mohli podniknout příslušné právní kroky, pokud nebudete platit za naše služby,
 • abychom Vám mohli poskytnout lepší zážitek z návštěvy našich stránek,
 • abychom mohli služby, které poskytujeme, přizpůsobovat Vašim potřebám.

Abychom mohli zpracovávat osobní údaje pro výše uvedené účely, uzavřeli jsme s Vámi smlouvu, nebo provádíme opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, případně jsme získali Váš souhlas nebo jde o oprávněný zájem společnosti. Oprávněný zájem společnosti může být:

 • zlepšení nabídky služeb na webových stránkách na základě monitorování chování na webových stránkách,
 • ochrana práv společnosti, a
 • určení, výkon nebo obhajoba právních nároků.

Musím Vám osobní údaje poskytnout?

Jestliže jste náš zákazník nebo obchodní partner, potřebujeme Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vám mohli dodat požadovanou službu, stručně řečeno, abychom mohli uzavřít obchod.

Jestliže jste návštěvník našich internetových stránek, sbíráme obecně pouze údaje, které jsou nezbytné k provozu internetových stránek.

V žádném z výše uvedených případů nevyžadujeme nikdy více osobních údajů, tedy větší rozsah osobních údajů, než je nezbytné pro příslušný účel zpracování.

Musím Vám dávat vždy souhlas ke zpracování svých osobních údajů?

V některých případech bychom mohli potřebovat ke zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Jsme si vědomi, že ne vždy je však zpracování na souhlasu založeno, a proto budeme případně Váš souhlas vyžadovat pouze tam, kde to bude nezbytné pro to, abychom mohli Vaše osobní údaje zpracovávat.

V současné době nezpracováváme osobní údaje pro účely, ke kterým by bylo nezbytné vyžadovat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud by se něco mělo změnit, dali bychom Vám určitě vědět.

Jak dlouho budete moje osobní údaje uchovávat?

V případě, že jste náš zákazník a odebíráte od nás služby nebo jste náš obchodní partner, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy, pokud se jedná o jednorázovou záležitost. Pokud spolu spolupracujeme dlouhodobě na základě rámcové či jiné uzavřené smlouvy, tak uchováváme Vaše osobní údaje po dobu 10 let ode dne ukončení naší smlouvy.

Podle příslušných právních předpisů jsme také povinni uchovávat např. daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, a to včetně Vašich osobních údajů na nich uvedených.

Osobní údaje uchováváme vždy po dobu nezbytnou a přiměřenou k danému účelu, tj. důvodu, proč Vaše osobní údaje zpracováváme. Doba uchování je určena zejména pomocí následující logiky:

 • po dobu trvání smluvního závazku s Vámi,
 • po dobu nezbytnou k ochraně práv společnosti,
 • po dobu trvání oprávněných zájmů společnosti, pokud je taková doba přiměřená danému účelu zpracování,
 • po dobu určenou právními předpisy,
 • po dobu nezbytnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Předáváte mé osobní údaje nějakým dalším osobám?

K osobním údajům mají ve společnosti přístup pouze pověřené osoby. K některým osobním údajům má přístup naše účetní, zejména pokud jste náš zaměstnanec, zákazník nebo obchodní partner. Také můžeme předávat Vaše osobní údaje příslušným orgánům státní správy nebo veřejné moci. Dále můžeme předávat osobní údaje našim právním zástupcům a dalším osobám za účelem ochrany našich práv. Všichni tito příjemci Vašich osobních údajů jsou povinni chránit Vaše osobní údaje stejným způsobem jako my, tedy v souladu s platnými právními předpisy. Pokud tito příjemci zpracovávají osobní údaje jako zpracovatelé, máme s nimi uzavřené příslušné smlouvy.

V rámci zlepšování a zkvalitňování služeb a vylepšování našich internetových stránek a prodeje můžeme používat další nástroje jako Google Analytics.

Pokud jste uživatelem našich virtuálních asistentů (chatbotů/voicebotů), pak v rámci technického zajištění poskytovaných služeb využíváme i další zpracovatele:

 1. Microsoft
  • Microsoft Azure Cloud – ve kterém běží Feedyou Platform a Power BI Reporting.
  • Microsoft Cognitive Services – využíváme u našich voicebotů k převodu textu na řeč.
 2. Google (Google Cognitive Services) – využíváme u našich voicebotů k převodu řeči na text.
 3. Linuxbox – poskytovatel telefonní ústředny pro naše voice – řešení.
 4. ZooControl s.r.o. (Go SMS) – využíváme pro rozesílání SMS zpráv z našich voicebotů i chatbtotů.

Mám nějaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Samozřejmě, náleží Vám veškerá práva, jež Vám přiznávají právní předpisy, a to zejména následující:

 • Právo na přístup: Máte možnost nás požádat, abychom Vám sdělili, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a k těmto údajům Vám může být umožněn i přístup, tedy poskytnuta kopie zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu: Můžete po nás požadovat také opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů. Rovněž nás můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, za určitých podmínek jsme povinni pak tyto osobní údaje vymazat, ne však vždy, v některých případech si můžeme osobní údaje dále ponechat.
 • Právo na omezení zpracování: Také máte za určitých podmínek právo požadovat omezení zpracování, např. pokud popíráte přesnost osobních údajů a my jejich přesnost ověřujeme.
 • Právo na přenositelnost: Pokud byste chtěli změnit poskytovatele služeb, případně předat osobní údaje dalšímu správci osobních údajů, máte za určitých podmínek právo na to, abychom Vám je poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu: V případě, že máte podezření, že při zpracování Vašich osobních údajů porušujeme zákon, či jiné platné právní předpisy, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování: Rovněž máte právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování, toto však naše společnost neprovádí.

Kromě výše uvedených práv máte ještě právo vznést námitku proti zpracování týkající se Vaší konkrétní situace, například, pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro naše oprávněné zájmy.

Určitě Vám rádi poskytneme více informací k výkonu jednotlivých práv, níže naleznete kontaktní údaje, kde nás můžete kontaktovat s jakýmkoliv dotazem týkajícím se ochrany Vašich osobních údajů.

Kde se dozvím o zpracování osobních údajů a mých právech více informací?

Aktuální informace o zpracování Vašich osobních údajů se dozvíte vždy prostřednictvím tohoto prohlášení. Sledujte proto datum účinnosti prohlášení na první stránce.

Pokud by pro Vás výše uvedené nebylo dostačující a měli byste další otázky týkající se ochrany Vašich osobních údajů, společnost Vám je ráda zodpoví. Kontaktovat společnost můžete na výše uvedené adrese nebo prostřednictvím e-mailové adresy: [email protected].

Můžete také kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk
[email protected]