Polityka Prywatności

Data wejścia w życie: 01.03.2021

Spółka Feedyou s.r.o., nr rej. 029 27 438, z siedzibą pod adresem Staňkova 1322, 530 02 Pardubice, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Hradec Králové, sekcja C, plik 33539 (zwana dalej „administratorem„, „spółką” lub „nami„) uznaje znaczenie ochrony danych osobowych użytkownika i dlatego opracowała niniejszą Informację o ochronie prywatności (Informację o przetwarzaniu danych osobowych) opisującą, w jaki sposób spółka przetwarza dane osobowe użytkownika i w jaki sposób następnie się z nimi obchodzi.

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w przypadku, gdy jest on partnerem biznesowym, klientem, kandydatem ubiegającym się o pracę lub odwiedzającym strony internetowe firmy.

Jakie dane osobowe przetwarzacie?

Jeśli jesteś naszym klientem, przetwarzamy Twoje dane osobowe, które są niezbędne do wykonania umowy zawartej na podstawie Twojego zamówienia, tj. dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, adres dostawy lub adres stałego zamieszkania, data urodzenia oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres e-mail. Możemy również przetwarzać dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym na naszych stronach internetowych.

Jeśli jesteś naszym partnerem biznesowym, przetwarzamy identyfikacyjne dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres lub ewentualnie adres siedziby Twojej firmy oraz dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu, a także ewentualnie numer identyfikacyjny lub numer identyfikacji podatkowej. Może to dotyczyć Twoich danych osobowych, jeśli jesteś osobą fizyczną – przedsiębiorcą lub danych przedstawicieli i osób kontaktowych Twojej firmy.

Jeśli jesteś kandydatem poszukującym pracy w naszej firmie, przetwarzamy dane osobowe, które przekazałeś nam w trakcie procedur rekrutacyjnych lub w dostarczonym CV.

Jeśli odwiedzasz strony internetowe firmy, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojego zachowania na naszych stronach internetowych i ewentualnie inne dane identyfikacyjne online, takie jak adres IP lub pliki cookie.

Dlaczego przetwarzacie moje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na kilku podstawach opisanych poniżej. Ponadto każdy z wymienionych powodów musi być poparty podstawą prawną przetwarzania, aby zapewnić, że przetwarzanie danych osobowych przez spółkę jest legalne i zgodne z odpowiednimi przepisami prawa.

Powody lub cele, dla których przetwarzamy dane osobowe użytkownika, obejmują w szczególności następujące kwestie:

 • aby móc świadczyć użytkownikowi uzgodnione usługi,
 • w celu spełnienia wymogów ustawowych mających zastosowanie do nas jako dostawcy połączenia internetowego,
 • jeśli jesteś naszym partnerem biznesowym, aby móc się z Tobą skontaktować i skutecznie komunikować się z Tobą w sprawie naszej współpracy,
 • aby skontaktować się z Tobą w przypadku wolnego stanowiska, którym, według nas, mógłbyś być zainteresowany,
 • aby móc zawrzeć z Tobą umowę o pracę (jako wybranym kandydatem do pracy),
 • w celu skontaktowania się z Tobą i zaoferowania naszych usług oraz poinformowania o działaniach i nowościach,
 • w celu skontaktowania się z Tobą po wypełnieniu przez Ciebie formularza kontaktowego na stronie internetowej,
 • aby móc zaoferować Ci nasze usługi na podstawie Twojego zapytania za pośrednictwem formularza zapytania na naszych stronach internetowych,
 • w celu podjęcia odpowiednich kroków prawnych w przypadku braku zapłaty za nasze usługi,
 • w celu zapewnienia użytkownikowi lepszych wrażeń z wizyty na naszych stronach internetowych,
 • w celu dostosowania świadczonych przez nas usług do potrzeb użytkownika.

Aby móc przetwarzać dane osobowe w wyżej wymienionych celach, zawarliśmy z Tobą umowę lub wdrażamy środki przed zawarciem takiej umowy na Twoje żądanie, ewentualnie uzyskaliśmy Twoją zgodę lub jest to uzasadniony interes firmy. Prawnie uzasadniony interes spółki może obejmować:

 • iulepszanie oferty usług na stronach internetowych na podstawie monitorowania zachowań na stronach internetowych,
 • ochrona praw firmy, oraz
 • określenie, wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych.

Czy muszę podać Wam swoje dane osobowe?

Jeżeli jesteś naszym klientem lub partnerem biznesowym, potrzebujemy Twoich danych osobowych, aby móc dostarczyć Ci wymaganych towarów, lub mówiąc krótko – w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli jesteś gościem na naszych stronach, zwykle zbieramy tylko te dane, które potrzebne są do działania stron

W żadnym z powyższych przypadków nie żądamy większej ilości danych osobowych, tj. większego zakresu danych osobowych, niż jest to konieczne do odpowiedniego celu przetwarzania.

Czy zawsze muszę wyrazić zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych?

Aby przetwarzać Twoje dane osobowe, w niektórych przypadkach możemy potrzebować Twojej zgody. Jesteśmy świadomi faktu, że nie zawsze opiera się to na zgodzie, dlatego będziemy prosić o nią tylko wtedy, gdy będzie to konieczne, aby móc przetwarzać dane osobowe.

Obecnie nie przetwarzamy danych osobowych w celach, dla których konieczne byłoby uzyskanie zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek zmian z pewnością poinformujemy o tym użytkownika.

Jak długo będziecie trzymać moje dane osobowe?

W przypadku, gdy jesteś naszym klientem i odbierasz od nas towary lub jesteś naszym partnerem biznesowym, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez 10 lat od dnia zawarcia umowy, jeśli jest to jednorazowa transakcja. Jeśli współpracujemy długoterminowo na podstawie umowy ramowej lub innej zawartej umowy, zawsze przechowujemy Twoje dane osobowe przez 10 lat od dnia zakończenia naszej umowy.

Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa musimy również przechowywać na przykład dokumenty podatkowe przez 10 lat od końca okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiła realizacja dostawy, w tym dane osobowe w nich zawarte.

Zawsze przechowujemy dane osobowe przez okres niezbędny i adekwatny do danego celu, tj. powodu, dla którego przetwarzamy dane osobowe. Czas ich przechowywania jest określany głównie na podstawie następującej logiki:

 • przez czas trwania naszego zobowiązania umownego wobec użytkownika,
 • przez czas niezbędny do ochrony praw firmy,
 • przez czas trwania uzasadnionych interesów firmy, jeśli taki czas jest odpowiedni dla danego celu przetwarzania,
 • przez czas określony przepisami prawa,
 • przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych.

Czy udostępniacie moje dane osobowe innym osobom?

Tylko uprawnione osoby mają dostęp do danych osobowych w firmie. Nasz księgowy ma dostęp do niektórych danych osobowych, w szczególności jeśli jesteś naszym klientem lub partnerem biznesowym. Możemy również przekazywać dane osobowe użytkownika odpowiednim organom administracji państwowej lub organom publicznym. Możemy również przekazywać dane osobowe naszym przedstawicielom prawnym i innym osobom w celu ochrony naszych praw. Wszyscy ci odbiorcy danych osobowych są zobowiązani do ochrony danych osobowych w taki sam sposób, jak my, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli ci odbiorcy przetwarzają dane osobowe jako podmioty przetwarzające, zawarliśmy z nimi odpowiednie umowy.

W ramach ulepszania i podnoszenia jakości usług oraz ulepszania naszych stron internetowych i sprzedaży możemy korzystać z innych narzędzi, takich jak Google Analytics.

Jeśli jesteś użytkownikiem naszych wirtualnych asystentów (chatbotów/voicebotów), korzystamy również z innych podmiotów przetwarzających w ramach technicznego świadczenia naszych usług:

 • Microsoft
 • Microsoft Azure Cloud – w celu działania Feedyou Platform oraz raportowanie Power BI
 • Microsoft Cognitive Services – używane w naszych voicebotach do konwersji tekstu na mowę.
 • Google (Google Cognitive Services) – używane w naszych botach głosowych do konwersji mowy na tekst.
 • Linuxbox- dostawca PBX dla naszych rozwiązań głosowych
 • ZooControl s.r.o. (Go SMS) – używany do wysyłania wiadomości SMS z naszych botów głosowych i chatbotów.

Czy przysługują mi jakieś prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, przysługują Ci wszystkie prawa wynikające z przepisów prawa, w szczególności te następujące:

 • Prawo dostępu: Masz możliwość zażądania, abyśmy poinformowali Cię o rodzajach Twoich danych osobowych, któe są przez nas przetwarzane, a dostęp do takich danych może zostać Ci również zapewniony, tj. może zostać dostarczona kopia przetwarzanych danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania: Użytkownik może również zażądać od nas sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Użytkownik może również zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych; pod pewnymi warunkami jesteśmy zobowiązani do usunięcia takich danych osobowych, jednak nie zawsze, w niektórych przypadkach możemy nadal przechowywać dane osobowe.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Pod pewnymi warunkami użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania, na przykład gdy kwestionuje dokładność danych osobowych, a my weryfikujemy ich poprawność.
 • Prawo do przenoszenia danych: W przypadku, gdy użytkownik chce zmienić dostawcę usług lub chce przekazać dane osobowe innemu administratorowi danych osobowych, ma prawo, pod pewnymi warunkami, do otrzymania od nas danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: W przypadku podejrzenia, że podczas przetwarzania danych osobowych użytkownika naruszamy prawo lub inne obowiązujące przepisy prawa, użytkownik ma możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu: Użytkownik ma również prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jednak nasza firma tego nie robi.

Oprócz powyższych praw użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dotyczących jego konkretnej sytuacji, na przykład gdy przetwarzamy jego dane osobowe w związku z naszymi uzasadnionymi interesami.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących mi praw?

Za pomocą niniejszego oświadczenia użytkownik zawsze otrzymuje aktualne informacje na temat przetwarzania jego danych osobowych. Dlatego prosimy o sprawdzenie daty wejścia w życie niniejszej Informacji o ochronie prywatności na pierwszej stronie.

Jeśli powyższe informacje okażą się niewystarczające, a użytkownik będzie miał dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych osobowych, firma chętnie na nie odpowie. Użytkownik może skontaktować się ze spółką pod wyżej podanym adresem lub pisząc na adres e-mail: [email protected]

Można również skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Inspektor ochrony danych osobowych
JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk
[email protected]