Ochrana osobních údajů

Soubory cookie a zásady ochrany osobních údajů

Kdo je správcem osobních údajů?

Feedyou s. r. o., s registrovaným sídlem na adrese Staňkova 1322, Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice, IČO: 02927438, DIČ: CZ02927438;

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 33539;

zástupce Ing. Vojtěch Dlouhý, CEO;

DPO: JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk ([email protected]);

(dále také „My“).

Zpracování osobních údajů

Informujeme tímto vás jako naše zákazníky, uživatele našich internetových stránek a účastníky našich firemních akcí, o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitým tématem, a proto se budeme v našich vztazích s Vámi vždy řídit těmito zásadami.

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

V případě nejasností a v případě toho, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit se anebo projednat další zpracování vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese [email protected].

Rozsah zpracování osobních údajů a typy zpracovávaných údajů

Osobní údaje získáváme, pokud:

 • nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách;
 • nám pošlete poptávku na naše služby;
 • s námi uzavřete smlouvu;
 • nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem.

Kdo všechno má k vašim osobním údajům přístup?

Naši kolegové a specialisté zpracovávají vaše osobní údaje tak, abychom vám byli schopni poskytnout co nejlepší služby. Dále vaše osobní údaje předáváme těmto typům subjektů:

 • dodavatelé serverových, webových a cloudových služeb;
 • dodavatelé marketingových služeb pro tvorbu a šíření reklam, odesílání newsletterů a další sociální sítě;
 • poskytovatelům doručovacích služeb (jako je Česká pošta atp.);
 • poskytovatelům právních služeb;
 • dodavatelům IT služeb (především konzultanti, programátoři a systémoví administrátoři);
 • poskytovatelům účetních a administrativních služeb potřebných pro chod firmy;
 • službám externích subjektů, poradců a obchodních zástupců.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Všechny Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu a poté po dobu 5 let v případě oprávněného zájmu.

Osobní údaje poté budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, zákon o dani z přidané hodnoty, zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu). Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit.

Pokud jsme vám oznámili konkrétní dobu po jakou budeme v konkrétním případě osobní údaje uchovávat, tak ji rozhodně nikdy nepřekročíme.

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů tak nikdy nepřekročíme dobu, které byla uvedena při udělení souhlasu a po vypršení souhlasu vaše osobní údaje smažeme.

Účely zpracování a jeho právní základ

Účely, pro které osobní údaje zpracováváme, lze rozdělit do následujících hlavních okruhů: vyřízení objednávky, poskytování podpory, poskytování našich služeb.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely, ke kterým mají příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k našemu postavení jako obchodního partnera a účelům, pro které v souvislosti s tím vaše osobní údaje zpracovávají, přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:

 • je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s vámi či pro provedení opatření před uzavřením této smlouvy na vaši žádost;
 • je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti;
 • pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů;
 • na základě vašeho souhlasu.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Jaká další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?

 • Právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím; za podmínek tam uvedených vám na vyžádání poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu, tedy abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají, případně aby doplnila neúplné osobní údaje, budou-li proto splněny podmínky.
 • Právo, abychom omezili zpracování osobních údajů, budou-li proto splněny podmínky.
 • Právo, abychom aktualizovali vaše osobní údaje u příjemců, tedy aby oznámil příjemcům, kterým byly vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení, budou-li proto splněny podmínky.
 • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás dotýká, nebude-li toto takovéto zpracování povoleno právem EU či ČR.
 • Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

Výše uvedená práva vám přitom budou náležet i po nabytí účinnosti Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Automatizované zpracování

V rámci provozování chatbota dochází k automatizovanému zpracování vašich osobních údajů. Typicky dochází k napojení chatbota do komunikačního kanálu (Messenger, jiný chat), kdy s vámi chatbot komunikuje. Automatizované zpracování samo o sobě nebude mít negativní důsledky při posouzení shody mezi vašimi zkušenostmi a požadavky na danou pracovní pozici. Opatření na ochranu vašich práv a svobod jsou přijaté jak na technické úrovni (využívá se technologická infrastruktura Microsoft), veškeré databáze jsou omezené pro přístup. Organizačně mají v rámci naší společnosti k datům přístup jen pověřené osoby.

Účinnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupují v účinnost dne 25. 5. 2018.

Verze

Verze tohoto dokumentu: 2.00